Historie

Tijdens de Innovatie-estafette in 2013 werd door diverse partijen uit de markt, overheid en kenniswereld, aangesloten bij het Platform Logistiek in de Bouw, afgesproken om gezamenlijk te werken aan een Green Deal Logistiek in de Bouw. Bouwondernemers, handelaren, producenten, opdrachtgevers, transport- en logistieke bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, alle relevante schakels in de bouwketen waren aanwezig bij dit speciale moment in Amsterdam. De kennis die de voorgaande jaren was opgebouwd op het gebied van efficiëntere bouw(logistieke) processen zou de hier op volgende jaren daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast.

Het Platform Logistiek in de Bouw bestond op dat moment ruim 2 jaar en was opgezet om de gewenste cultuuromslag in de bouwketen te bewerkstelligen. Door middel van bijeenkomsten, studentenonderzoek en proefprojecten was al aangetoond dat bouwlogistieke oplossingen praktisch uitvoerbaar zijn en dat logistiek in de bouw tussen de oren zit. Het bewustzijn van samenwerken, transparantie en tijdige informatievoorziening was er dus. Logistiek in de bouw slimmer organiseren levert economisch voordeel op en ontlast de stad en het wegennet. Minder hinder dus, met de nodige positieve effecten voor CO2 en fijnstof. Nu waren de bedrijven aan zet om de opgedane kennis daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Dat gebeurde al op beperkte schaal en moest vanaf dat moment breder worden doorgevoerd. Er waren in 2013 al diverse bouwlogistieke oplossingen, maar ketenbrede of projectoverstijgende samenwerking, waarin alle schakels in de keten aan 1 en dezelfde tafel zaten, ontbraken nog. De Green Deal zou hier voor een belangrijk deel aan gaan bijdragen.